Založenie Združenia nezávislých výtvarníkov ARTEFAKT v roku 1990 je zo strany jeho zakladajúcich členov nepochybne významným krokom k integrácii ľudí, ktorí popri svojej profesionálnej dráhe objavili v sebe aj nezanedbateľný talent. Jeho debuty boli možno rozpačité, le počiatočná skromnosť vyústila postupom času do cieľavedomého tvorivého programu s gradovaním jeho kvalitatívnej i obsahovej úrovne. Práve združenie umožňuje výtvarníkom širokú bázu vzájomnej konfrontácie, pozdvihuje ich sebavedomie a nabáda k tvorbe. Prostredníctvom spoločných výstav pomáha svojim členom zviditeľniť sa a vstúpiť do povedomia ľudí.

     Členovia ARTEFAKTu sú ľudia skromní, citliví, svoj talent si vážia a nikdy sa nesnažia posúvať ho do bohémskych dimenzií. chcú nachádzať vo svete skutočnú pravdu a krásu "en face", svoju tvorbu adresovať všetkým. Snažia sa obhajovať pred nami svet nevidenej krásy, idylických zákutí, ktoré nášmu zraku unikajú. Autori sa snažia vytvárať v dnešnom pretechnizovanom svete mágiu pokoja a krásy, vyhnať z neho stereotyp a chaos a prostredníctvom svojich tvorivých výpovedí vniesť doň nové hodnoty.

     Združenie ARTEFAKT nevzniklo náhodne. Počas svojej 24 ročnej existencie boli do jeho radov prijatí viacerí noví členovia, ale v prevažnej miere sú jeho členmi výtvarníci, ktorí predtým pôsobili v rámci regionálnych skupín amatérskych výtvarníkov.

     ARTEFAKT veľmi pozitívne ovplyvnil pohľad na výtvarníkov autodidaktov a počas svojho pôsobenia získal osobitý kredit uznania. Každým rokom je evidentné, ako jeho členovia tvorivo vyzrievajú, starší kolegovia ochotne odovzdávajú svoje skúsenosti mladším, vzájomne pozitívne i kriticky konfrontujú svoje výtvarné názory a okrem výstav organizuje Združenie tvorivé pobyty v plenéri, na záver ktorých prezentuje každý autor svoju tvorbu.

     Najširšie zastúpenou výtvarnou disciplínou je v Združení maľba a kresba. Menej sa autori venujú grafike a plastike. Najviac sa výtvarníci venujú olejomaľbe, akvarelu, pastelu a všeobecne kresbe. Tematicky dominuje krajinomaľba, menej sa objavuje portrét a figurálne kompozície. Figurálna štafáž však nie je v ich tvorbe ojedinelá. Pomerne častou témou sú kvetinové zátišia.

     Dominujúcim výtvarným názorom autorov je tradičný realizmus 20. storočia poznačený širokým spektrom osobitých autorských výpovedí. K avantgardným abstrakciám a nadmiernemu filozofovaniu neinklinujú, hoci pokusy s experimentom sú vítané. ARTEFAKT prijíma každýosobný výtvarný názor a pri poriadaní výstav uprednostňuje spôsob salónov, tematicke výstavy sú skôr výnimkou.

     Členovia ARTEFAKTu sú viac-menej autodidakti, sú to ľudia tvorivo založení, v živote ktorých čas otvoril priestor k postupnému nachádzaniu a ovládnutiu vlastného tvorivého talentu, čím sa pred nimi odkryli kvalitatívne nové formy sebarealizácie. Našli tak vzácnu cestu k zdokonaľovaniu svojho JA. 

     Tvorivé smerovanie všetkých autorov je individuálne, veľmi osobné a ako celok rozmanité, reálne a realistické. Realistické v zmysle otvoreného realizmu dneška. Tvorivý nepokoj ich neustále nabáda k hľadaniu vlastných utajených schopností a ich následnému odhaľovaniu, čím prinášajú radosť sebe i nám všetkým.

PhDr . Emília Gandžalová  

     Na týchto stránkach nájdete zatiaľ výtvarníkov ARTEFAKT zo Žilinského regiónu. Výtvarné diela sú predajné, treba sa nakontaktovať na autorov.