STANOVY ARTEFAKTu
Združenia nezávislých výtvarníkov

P R E A M B U L A

     Výtvarné umenie je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života spoločnosti. Má trvalé miesto v oblasti kultúrnych aktivít a napomáha v umeleckom a estetickom rozvoji človeka.

     Združenie nezávislých výtvarníkov /ďalej len Združenie/ vytvára základňu výtvarníkov najrozličnejšieho zamerania s cieľom slobodného rozvíjania nových výtvarných, estetických a etických hodnôt v oblasti výtvarného umenia.

Č a s ť   I.
PRÁVNE POSTAVENIE ZDRUŽENIA

 1. Názov: ARTEFAKT - Združenie nezávislých výtvarníkov

 2. Sídlom Združenia je Banská Bystrica.

 3. Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky.

 4. Združenie je dobrovoľnou záujmovou organizáciou, ktorá združuje výtvarníkov ako aj priaznivcov výtvarného umenia.

 5. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou. Právnu subjektivitu má Združenie ako celok.

Č a s ť   II.
HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY ZDRUŽENIA

 1. Členstvo v Združení je dobrovoľné. Členom môže byť občan SR, alebo aj cudzinec, ktorý sa na základe písomnej prihlášky zaviaže plniť povinnosti vyplývajúce z týchto stanov a z ostatných právnych predpisov Združenia.

 2. Členskú základňu tvoria samostatne tvoriaci nezávislí výtvarníci a výtvarné kluby, zoskupujúce výtvarníkov, podľa sféry záujmu, generačných, územných a iných kritérii.

 3. Členmi môžu byť aj priaznivci výtvarného umenia, ako aj inštitúcie, ktoré majú záujem pomáhať rozvoju Združenia.

 4. Práva člena:
  a) voliť a byť volený do orgánov Združenia ak má ku dňu volieb preukazateľne zaplatené ročné členské príspevky,
  b) podielať sa na spolurozhodovaní, na činnosti a na výhodách vyplyvájucich z členstva Združení,
  c) byť sústavne informovaný o činnosti Združenia a informovať Združenie o svojej výstavnej aktivite.

 5. Povinnosti člena:
  a) plniť záväzky a úlohy vyplývajúce zo stanov, všeobecne platných predpisov, predpisov Združenia a uznesenia orgánov Združenia,
  b) platiť ročné členské príspevky, najneskôr do konania valného zhromaždenia,
  c) udržiavať a chrániť, rozširovať a účelne využívať majetok Združenia.

 6. Členom výtvarnej rady, revíznej komisie, predsedom a tajomníkom Združenia môže byť iba člen Združenia, ktorý ku dňu volieb má preukazatelne zaplatené ročné členské príspevky.

 7. Členstvo v Združení zaniká:
  a) písomným oznámením člena, že vystupuje zo Združenia,
  b) vylúčením člena,
  c) neplatením členských príspevkov členstvo v Združení automaticky zaniká,
  d) úmrtím člena,
  e) zánikom Združenia.

Č a s ť   IV.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZDRUŽENIA

 1. Zhromaždenie členov - najvyšší orgán Združenia, ktoré raz do roka zvoláva predseda Združenia. Na prerokovanie neodkladných, závažných otázok, súvisiacich s činnosťou Združenia, prípadne ak o to požiadá minimálne tretina členov, zvoláva predseda zhromaždenie členov. Zhromaždenie volí predsedu a tajomníka Združenia, ktorí sa automaticky stávajú člemni výtvarnej rady, ďalších členov výtvarnej rady, predsedu revíznej komisie a ďalších členov revíznej komisie. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach, súvisiacich so zabezpečovaním cieľov Združenia. Schvaľuje programy činnosti, hospodárenie, zmeny a doplnky stanov, prijíma a mení vykonávacie predpisy Združenia.
       Rokovanie zhromaždenia vedie predseda Združenia alebo poverený člen výtvarnej rady. Zhromaždenie členov je uznášania schopné, ak sa hlasovania zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia zhromaždenia členov vo forme uznesení musí odsúhlasiť nadpolovičná väčšina prítomných členov.

 2. Výtvarná rada - správny a riadiaci orgán Združenia, zabezpečujúci uznesenia prijaté na zhromaždení členov. Určuje koncepciu Združenia a rozhoduje o prijímaní nových členov. Predseda výtvarnej rady je predsedom Združenia a vystupuje navonok v jeho mene. Výtvarná rada zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu členov. Predseda zvoláva výtvarnú radu minimálne štyri razy ročne.

 3. Kontrolná komisia - kontrolný orgán Združenia, ktorý kontroluje dodržiavanie stanov, plnenie uznesení zo zhromaždení členov, činnosť a hospodárenie výtvarnej rady. O svojej činnosti informuje výtvarnú radu a zhromaždenie členov. Predseda komisie sa zúčastňuje zasadnutí výtvarnej rady, kde má poradný hlas. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu členov.

Č a s ť   V.
MAJETOK ZDRUŽENIA

 1. Prostriedky pre svoju činnosť Združenie získava zo základných vkladov a členských príspevkov, príjmov z činnosti, dotácii, darov a odkazov.
 2. Združenie hospodári podľa rozpočtu, ktorý zostavuje výtvarná rada. Hospodárenie Združenia upravujú príslušné všeobecne záväzné predpisy.
 3. Majetok Združenia slúži na všestranný rozvoj činnosti Združenia a jeho ekonomické zabezpečenie.
 4. Členovia Združenia si môžu získavať finančné prostriedky od sponzorov na potreby súvisiace s ich výtvarnou činnosťou. Ak sponzor pre menovite uvedeného člena Združenia poukáže finančné prostriedky na účet Združenia, tieto sa môžu použiť len pre člena, ktorému bol sponzorský príspevok určený.

Č a s ť   VI.
ZÁNIK ZDRUŽENIA

          O zániku a o spôsobe zániku Združenia ako aj o forme majetko-právneho vysporiadania rozhodne členská schôdza.

Č a s ť   VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Časť svojich práv a povinností môže Združenie deliminovať na výtvarné skupiny a kluby.
 2. V mene Združenia koná predseda Združenia a tajomník Združenia.
 3. Pracovné vzťahy Združenia a pracovníkov upravuje Zákonník práce a súvisiace predpisy.
 4. Združenie uzatvára pre zabezpečenie svojich cieľov a činnosti podľa platných predpisov zmluvy a dohody s inštitúciami a osobami v SR a v zahraničí.
 5. Podrobnosti činnosti Združenia upravia vykonávacie predpisy Združenia.
 6. Stanovy nadobudli účinnosť ich schválením na zhromaždení členov Združenia dňa 27. januára 1996.

          Tieto stanovy nadobudnú platnosť dňom schválenia u príslušného registračného orgánu.

 

       Adresa združenia:

                        A R T E F A K T
                       
Združenie nezávislých výtvarníkov
                                    Ďumbierska 18
                                    B a n s k á    B y s t r i c a
                                    9 7 4   0 1

       Telefón:  048/417 72 61